Programma 2021-2026

Onze Standpunten

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Inleiding

De leeftijdsopbouw van Purmerend gaat veranderen. Het aantal inwoners in de leeftijd van 65 jaar en ouder zal de komende jaren sterk toenemen. De sterkste groei zien we bij de groep inwoners van 75 jaar en ouder. In 2020 is 8,9% van alle inwoners 75 jaar of ouder. In 2035 is dit aandeel gestegen naar 13,1%. Daarom verdient de Ouderenpartij AOV Purmerend- Beemster een plek in de Purmerendse politiek en het Purmerendse college van burgemeester en wethouders. In dit programma zeggen wij wat wij in de komende jaren goed vinden voor de stad en haar inwoners.

Ouderenhuisvesting Naarmate mensen ouder worden, wordt de behoefte groter alles dicht bij huis te regelen. Om hierin te kunnen voorzien is diversiteit in woonaanbod in de wijk om doorstroom te bevorderen nodig, ontmoetingsplekken en activiteitenmogelijkheden op loopafstand en toegankelijk en uitnodigend openbaar gebied om mensen te stimuleren om te bewegen en te recreëren. En natuurlijk florerende wijkwinkelcentra.

Mensen met fysieke beperking blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit vraagt om voldoende aanbod van levensloopbestendige woningen. Nieuwe woningen voldoen daarom zoveel mogelijk aan de eisen die hiervoor nodig zijn. Bij bestaande woningen kunnen de eigenaren bijvoorbeeld entrees en algemene ruimten aanpassen, deuren van elektrische drangers voorzien en drempels weghalen.

Ook het toevoegen van kleinschalige alternatieve woonvormen kunnen hieraan bijdragen.

Voorbeelden van mooie woonvormen zijn De Vooruitgang in Volendam en bijvoorbeeld een Knarrenhof. Waar ouderen bepalen hoe ze zelf wonen. In eengezinshuizen of gestapelde bouw. Koop, sociale huur of een mix. Onder het motto: eerst de mensen, dan de wensen en dan pas de stenen. Het terrein van het huidige gemeentehuis Middenbeemster of de Blauwe Morgenster kan hiervoor een geschikte locatie zijn.

De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster zet in op woonvormen waarbij ouderen samen kunnen blijven tot het eind, ook als een van de partners (veel) zorg nodig heeft. Dat kan in een verzorgingshuis, woonzorgcentrum, aanleunwoning of gewoon thuis.

Het gebouw van het Van der Valk hotel in Zuidoostbeemster biedt een bijzondere kans op het moment dat dit vrijkomt. Het is een karakteristiek gebouw op een gunstige plek dichtbij de voorzieningen van Purmerend. Dit gebouw biedt mogelijkheden om te transformeren naar woningen voor senioren. Het is daarbij voorstelbaar om op de begane grond ruimte voor gezondheidszorg in te richten.

Niet iedereen heeft verzorging als hij uit het ziekenhuis thuis komt en nog niet zelf alles kan. Daarom zorgen wij samen met partners zoals Zorgcirkel en SWZP voor voldoende plekken in de vorm van een zorghotel.

Welzijn Wij kunnen niet zonder welzijnswerk. Het maatschappelijk werk vervult een belangrijke rol in onze stad. De werkers zijn vaak als eerste betrokken bij mensen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben. Zij zijn de spin in het web en coördineren als er meer instellingen betrokken zijn. Jongerenwerkers zijn in contact met individuele en groepen jongeren waardoor rust ontstaat. De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster blijft investeren in welzijnswerk, ook als het gaat om wijk- en buurtcentra.

Vrijwilligers zijn de kurk waarop onze maatschappij drijft. De Oude-renpartij AOV Purmerend-Beemster ondersteunt vrijwilligersorganisaties.

Diversiteit Niet voor niets is Purmerend regenboogstad. Wij laten dat zien door actief bij te dragen aan bewustwording en in vrijheid kunnen leven
van mensen. Wij accepteren geen discriminatie van welke aard ook.

WMO De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster laat niemand in de kou staan. Purmerend heeft de afgelopen jaren hoog gescoord op tevredenheid over de WMO voorzieningen (in 2019 de eerste plaats landelijk). Dat blijft zo. Niemand valt tussen wal en schip. Wij kijken wat mensen nodig hebben en zorgen dan dat zij passende voorzieningen en hulpmiddelen krijgen.

Sommige mensen hebben vanwege hun verslaving en psychische problematiek passende 7×24 zorg en begeleiding nodig. Wij zoeken daarom naar evenwicht en zorgen er voor dat een voorziening voor deze mensen er alleen komt als er voldoende draagvlak in de buurt is.
In Purmerend is voldoende nachtopvang. De Ouderenpartij AOV Pur-merend-Beemster zorgt ervoor dat dit zo blijft. In barre weersomstandigheden slaapt niemand op straat en krijgt iedere dak- of thuisloze tenminste één warme maaltijd per dag.

Gezondheid Gezondheid is een groot goed. De gemeente geeft in onze ogen het goede voorbeeld. Daarom besteden wij in en om het stadhuis aandacht aan gezond leven. Dit kan tot uitdrukking komen in het aanbod in de kantine. En vanzelfsprekend maken wij alle gebouwen en iedere meter gemeentelijke grond rookvrij.

Sportkantines, speeltuinen en scholen zijn ook rookvrij. Op scholen introduceren wij de gezonde lunch, ondersteund door de gemeente, en schoolfruit voor het 10-uurtje. Kinderen zitten niet de hele dag meer in de schoolbanken, maar bewegen tussendoor. Dat kan op veel manieren, bewegen in de klas, rond de school of in het gymlokaal. Niet alleen bevordert dat hun gezondheid, ook de leerprestaties verbeteren aanmerkelijk. Op alle scholen drinken kinderen water, in plaats van suiker-sapjes. Bij iedere school komt ook een watertappunt.

Mensen met een lichte of zware psychische zorgvraag blijven langer zelfstandig thuis wonen met zorg op maat. Wij zetten in op zelfredzaamheid en eigen regie. Dementerende ouderen of mensen met verward gedrag wonen langer zelfstandig thuis met flexibele zorg op maat. Dit vraagt wat van de samenleving, maar ook van de directe omgeving van de zorgvrager. Wij zorgen voor evenwichtige spreiding van alle type woningen over de stad met oog voor de samenstelling en veerkracht van een wijk of complex. En vanzelfsprekend werken wij nauw samen met zorg- en welzijnsinstellingen in onze stad.

Wij dringen fijnstof terug. Onder meer door rijden in elektrische auto’s te stimuleren en de binnenstad autoluw te maken. Wij verbeteren de fietspaden in de stad verder zodat het makkelijker en aantrekkelijker is om de fiets te pakken, in plaats van de auto.

In Middenbeemster komt een nieuw gezondheidscentrum
Jongeren De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster heeft alle aandacht ook voor jongeren. Immers, zij zijn de verpleegkundigen, de verzorgen-den, de politiemensen, de mantelzorgers van de toekomst. Daarbij, iedere papa en mama, iedere opa en oma wil toch het beste voor de (klein)kinderen?

Wij realiseren voorzieningen waar de jeugd van nu behoefte aan heeft. Het is niet ‘men vraagt en wij draaien’, maar wel kijken wat is nodig om de jeugd in onze stad voldoende ‘om handen’ te geven.

Dat kan een tweede skatebaan zijn, meer en/of betere voetbalkooien enzovoort. Het hangt vooral van de jongeren zelf af, wat willen zij? Voor de allerkleinsten zorgen wij er voor dat zij in een veilige omgeving opgroeien met overzichtelijke wijkspeelplaatsen, voldoende mogelijkheid voor zwemles in het Leeghwaterbad, hondenpoep vrije voetbalveldjes en speelveldjes in de wijken.

Jongeren hebben veel moeite om een huurwoning te vinden vanwege het grote tekort op de woningmarkt. Een woning kopen is vaak nog lastiger. Daarom laat de Ouderenpartij AOV Purmerend-Beem-ster de starterslening bestaan.

Wonen Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Ook in Purmerend en Beemster zien we deze verdunning. Volgens de bevolkingsprognose zal de gemiddelde woningbezetting blijven afnemen van 2,24 (2017) tot ongeveer 2,08 (2032) personen per woning. Een lagere bezetting per woning, betekent dat er meer woningen nodig zijn om iedereen te huisvesten. Deze ontwikkeling uit zich in een groeiende vraag naar kleine betaalbare woningen. Opvallend is de diversiteit aan doelgroepen die hiermee geholpen is: alleenstaande ouderen; jongeren; spoedzoekers; mensen die uitstromen uit een beschermde woonvorm of maatschappelijke opvang en flexibele arbeidskrachten.

Met het toenemende aantal ouderen is er aandacht nodig voor het aantal levensloopbestendige woningen in een wijk. Toegankelijke woningen voor mensen met een fysieke beperking.

Ouderen kunnen veel baat hebben bij tijdig nadenken over een verhuizing, omdat de woning mogelijk niet geschikt is voor de oude dag en omdat bij een verhuizing weer een (gezinsgeschikte) woning vrijkomt. Begeleiding, voorrang, voorlichting en mogelijk ook financiële ondersteuning kan nodig zijn. Wij zorgen voor informatie, maatwerkadvies en begeleiding bij eventuele verhuizing.

Openbare ruimte De openbare ruimte is belangrijk. Mensen leven in hun woning maar ook buiten. Een gezonde omgeving, voldoende groen van goede kwaliteit en speelruimte voor kinderen zijn nodig. Wij toetsen bouwen herinrichting plannen aan een goede inrichting van de openbare ruimte.
Bomen, struiken en ander groen zijn van levensbelang voor mensen, net als voor insecten. Zonder bijen geen groente en fruit. De Ouderenpartij AOV Purmerend- Beemster zorgt voor bomen waar dat maar kan. In de stad zijn nog te veel lege ruimten, zoals bermen en taluds. En natuurlijk maken wij het openbare groen zo bloemrijk mogelijk en passen ons maaibeleid aan, zodat insecten zich optimaal thuis voelen in onze stad.

Veiligheid Veiligheid, het gevoel dat je zonder risico op straat en in je eigen huis kunt zijn is voor de Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster topprioriteit. Struiken die het zicht belemmeren, slechte of kapotte verlichting, losliggende stoeptegels; wij zorgen ervoor dat de gemeente dit direct herstelt. Waar dat helpt leggen wij een zebrapad aan. Ouderenmishandeling kent vele vormen.

Het kan gaan om lichamelijke mishandeling maar ook om misbruik van de pinpas, de bankrekening enzovoort. Wij versterken de voorlichting aan ouderen hierover en willen dat alle ouderen horen over de gevaren van ouderenmishandeling.

Werelderfgoed De Beemster Nu wij straks één gemeente zijn hebben wij een grote verantwoordelijkheid voor het buitengebied, de prachtige polder, het mooie werelderfgoed De Beemster. Gelukkig hebben wij in onze partij op dit moment al mensen met agrarische wortels. Wij begrijpen heel goed wat nodig is voor een gezond klimaat in de polder en hoe belangrijk het is dat er een goede balans is tussen wonen, openhouden van het landschap en agrarische bedrijvigheid. Wij gunnen onze boeren en tuinders een mooie bedrijfsvoering en zetten ons daarvoor in. Natuurlijk bouwen we na de huidige plannen in Zuidoostbeemster en Middenbeemster verder geen woningen meer in de polder. Bouwen op een boerenerf sluiten wij niet helemaal uit.

Met andere woorden, na voltooien van de woningbouw in Middenbeemster en ZOBII conserveren wij de polder.

Duurzaamheid Milieu is een verzamelwoord. Zorgen voor een goed milieu betekent dat wij de aarde gezond achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij zien het warmtenet als belangrijke bijdrage in de duurzaamheid. De biomassacentrales zijn een tijdelijke tussenoplossing. Zo snel als mogelijk realiseren wij andere schone bronnen van warmte zoals geothermie, warmte uit oppervlaktewater en rioolwater, duurzaam gas voor de hulpwarmtecentrales, zonneboilers met seizoensopslag en power to heat (gebruik tijdelijk overschot aan energie om warmte op te wekken en op te slaan in de bodem).

Wij stimuleren woningeigenaren en corporaties om hun woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Wij betalen dit met geld dat wij van het Rijk hiervoor krijgen. Wij vinden de kosten te hoog om zelf te betalen, dus als het Rijk de subsidie stopt, gaan er geen woningen meer van het gas af, dan stopt de warmtetransitie. Want wij vinden dat het de bewoners niets mag kosten.

Verdere maatregelen zoals aandacht voor isolatie van woningen, zonnepanelen enzovoort hebben onze warme steun.

Voor de beheersing van het vele regenwater dat soms in één bui valt is het belangrijk dat er zoveel mogelijk groen in de stad is. Daarbij zijn de tuinen van onze eengezinswoningen heel belangrijk. Wij stimuleren inwoners hun tuin te vergroenen in plaats van te verstenen.

Sport Wij realiseren een buitenbad of strandbad (of misschien wel een combinatie) bij het Leeghwaterbad. Want een stad van 100.000 inwoners verdient een mooi zwembad dat voldoende ruimte biedt voor alle zwemactiviteiten, recreatiezwemmen, les en verenigingen. De capaciteit van het Leeghwaterbad laat nu nog te wensen over.

Wij willen wel dat kosten en opbrengsten in een gezonde verhouding tot elkaar staan.

De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster vindt sport van groot belang voor een gezonde bevolking. Wij stimuleren sporten op ieders eigen niveau, of dit nu in een sportschool is, onder begeleiding van Spurd of zelfstandig of in groepsverband hardlopen, wandelen of een andere vorm van bewegen.

 

 

Economie Economie is voor ons belangrijk. De Baanstee Noord is nog niet vol, maar wij zien wel behoefte aan meer ruimte voor bedrijven. Om die reden werken wij nauw samen met gemeente Edam-Volendam bij de realisatie van een bedrijventerrein Baanstee Noordoost.

Wij koesteren de horeca in de stad en faciliteren die waar mogelijk. Vooral de Koemarkt is het visitekaartje van de stad met een veelzijdig horeca aanbod.

Participatie Werk of studie is voor ons een voorwaarde voor een gezond en stabiel leven. Daarom zorgen wij er voor dat iedere Purmerender en Beemsterling die dat nodig heeft de kans heeft op een baan, aangepast bij ieders mogelijkheden. Werkom is voor ons de belangrijkste partij en ons lokale werkbedrijf.

Wij ondersteunen mensen die door omstandigheden de hulp van de overheid nodig hebben. Wij richten ons hierbij op het hele gezinssysteem. Want een stabiel gezin verkleint de kansen op geweld van welke aard ook. De belangen van kinderen staan voor ons voorop.

Wij denken bij armoedebestrijding vooral aan schuldhulpverlening.

Die willen wij in handen van de gemeente. Wij pakken daarom binnen de wettelijke mogelijkheden de kansen die er zijn om zelf, zonder tussenkomst van de rechter, in een heel vroeg stadium samen met de inwoner de schuldenproblematiek aan te pakken.

De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster omarmt initiatieven vanuit de bewoners voor verbetering van hun leefomgeving en honoreert deze zoveel mogelijk.

Wijkbeheer Hoe mooi zou het zijn als ieder een stukje weg of trottoir voor de eigen woning schoonhoudt, al is het alleen maar verwijderen van onkruid en zwerfvuil. Wij ondersteunen initiatieven om de openbare ruimte te onderhouden. De wijkmanager heeft hier een belangrijke rol, net als de medewerkers groen die in de wijken werken.

Bij onderhoud van en wonen in een wijk hoort ook participatie, deelname en meedenken door bewoners. De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster hecht hier grote waarde aan.

Cultuur Cultuur heeft een grote rol in het leven van mensen. Daarom behouden wij de culturele instellingen die wij hebben en versterken die waar nodig en mogelijk. Wij zorgen ervoor dat het amfitheater in het Leeghwaterpark geschikt is voor gebruik en stimuleren initiatieven.

Cultuur in de Beemster koesteren wij. Daarom ondersteunen wij cultuur ook financieel. Wij dragen de verenigingen een warm hart toe, immers, samen met de mensen die zich individueel met cultuur bezighouden zorgen zij voor ontspanning en verbinding.

Verkeer en vervoer De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster maakt de binnenstad van Purmerend autoluw. Natuurlijk mogen omliggende wegen daardoor niet overbelast raken. De Beemster dorpen blijven leefbaar doordat wij het verkeer zoveel mogelijk buiten de dorpen om geleiden.

Purmerend heeft op dit moment een prima verbinding vanuit veel wijken met Amsterdam. Deze vorm van busvervoer, die feitelijk een hogesnelheidslijn is, is comfortabel en snel. De vraag is wel of een snelle railverbinding voor de toekomst gewenst is. Wij gaan dit onderzoeken.

Het openbaar vervoer binnen Purmerend is niet optimaal. Vaak moeten reizigers die binnen de stad reizen op onlogische manieren overstappen. Wij onderzoeken als aanvulling op het goede vervoer dat er nu al is de mogelijkheid voor een of meer ringlijnen binnen de stad, bijvoorbeeld met hop-on-hop-of vervoer.

Onderwijs Samen met scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zorgen wij voor goede onderwijshuisvesting die aan de eisen van deze tijd voldoet. Hierbij wegen wij zorgvuldig af of nieuwbouw nodig is dan wel renovatie voldoende is. Wij blijven in contact met de schoolbesturen

om samen te zien wat nodig is en waar de gemeente een bijdrage kan leveren.

Financiën Purmerend is een financieel gezonde gemeente. Dat blijft zo, wij geven geen geld uit dat wij niet hebben en zorgen voor een altijd sluitende (meerjaren)begroting. Dan kunnen niet alleen wij maar ook onze (klein)kinderen genieten van een stad die op een verantwoorde wijze alle nodige voorzieningen financiert. De schulden zijn nog wel te hoog, die brengen wij verder terug. Dat doen wij door overschotten op de jaarrekeningen en extra inkomsten hiervoor in te zetten.

Drie hoofdpunten De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster gaat de verkiezingen in met de hoofdthema’s:

  • Passend wonen voor alle Purmerenders en Beemsterlingen

  • Ieder krijgt zorg die nodig is

  • Optimale levenskwaliteit en welzijn voor onze ouderen