De ‘Ouderenpartij AOV Purmerend’ is een lokale politieke partij. We zetten ons in voor alle inwoners van Purmerend. De ‘Ouderenpartij AOV Purmerend’ heeft daarbij een bijzonder oog voor de belangen van de oudere Purmerender. De gemiddelde leeftijd van onze inwoners stijgt; het aantal mensen van 55 jaar en ouder stijgt zo mogelijk nog sneller. In een stad waarin steeds meer ouderen wonen is het belangrijk dat de ouderenzorg goed op orde is en dat de voorzieningen voor ouderen perfect zijn. Dan gaat het over alles wat belangrijk is om fijn oud te kunnen worden, van trapliften in de eigen woning tot goede mantelzorgondersteuning, maar ook heel goedkoop openbaar vervoer voor de ouderen met een smalle beurs. Hierover gaat een belangrijk deel van ons programma. Bij alles wat de gemeente doet staat de cliënt, het gezin en het kind, voorop. Belangrijk zijn dus de vragen als wat in een bepaalde situatie nodig en passend is. Investeringen hierin kosten op korte termijn mogelijk geld maar leveren op langere termijn grote winst op.

Doordat we deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders kunnen we er voor zorgen dat Purmerend nog meer een stad wordt waar het niet alleen voor jongeren en gezinnen een fantastische plek is om te wonen en te werken. Wij willen van Purmerend een stad maken waar je als oudere wilt wonen en, zolang het je gegeven is, werken. Nog in onze stad voldoende woningen zijn die aan de wensen van onze ouder wordende inwoners voldoen. Woningen die je op jongere leeftijd betrekt en die generatiebestendig zijn gebouwd. Als het ware groeien ze met je behoeften mee. Dat deze zorg prima is geregeld, of je nu voldoende geld hebt of niet, je dient altijd de hulpmiddelen en de zorg te krijgen die je nodig hebt. En natuurlijk in je eigen woonomgeving. Dat je niet bang hoeft te zijn om alleen te blijven. Als je dat wilt zijn er voldoende mogelijkheden voor contacten met anderen, in je eigen buurt of wat verder weg. En dat moet ook als je minder geld hebt. Het busvervoer moet voor ouderen met een gering inkomen gratis zijn of bijna gratis. Puntsgewijs gaat het om het volgende:

> Mantelzorgondersteuning

 • Logeergelegenheid zodat mantelzorgers af en toe even tot zichzelf kunnen komen (respijt-bedden)
 • Vervangende zorg aan huis zodat mantelzorgers even buiten de deur tot zichzelf kunnen komen (verpleegzorg aan huis)

> Ouderenmishandeling

 • Bewustwording van wat ouderenmishandeling is
 • Ondersteuning voor slachtoffers

> Zo lang als gewenst en mogelijk thuis wonen

 • Beschikbaar stellen voorzieningen
 • Bediening op afstand van gordijnen, licht etc. (domotica)
 • Geschikte bedden
 • Hang- en sluitwerk
 • Trapliften 
 • Coördinatie van ouderenzorg door huisartsen, wijkverpleegkundigen en in sociale wijkteams
 • Opvang voor ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie (zorghotel)
 • Einde aan wachtlijsten maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Meer wijkverpleging
 • Niemand valt tussen wal en schip
 • Meer verbinding tussen WLZ en WMO 

> Wonen

 • Woningen voor onze eigen inwoners
 • Levensloop bestendig bouwen
 • Wachtlijsten voor starters terugdringen door voldoende starterswoningen te bouwen
 • Voldoende sociale woningen zonder te bouwen voor toekomstige leegstand (demografische ontwikkeling)
 • Betaalbare woningen voor ouderen
 • Statushouders gelijk behandelen op de wachtlijst
 • Accent op appartementenbouw in verschillende prijsklassen voor ouderen en eenpersoons huishoudens
 • Wijken, buurten en straten met een verscheidenheid aan woningen door combinaties van sociale huur en koop, kleine woningen en grote woningen etc.
 • Aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving
 • Purmerend levert zijn bijdrage aan de behoefte aan woningbouw in de Metropool Regio Amsterdam, dus 10.000 woningen tot 2040 en zo mogelijk meer
 • Ook de hoogte in waar dat passend is in de stad
 • Ook bouwen buiten de huidige grenzen van de stad
 • Nieuw zorgcentrum met gecombineerde innovatieve woonvormen
 • Aangepaste nieuwe aanleun en/of zorgwoningen voor senioren, waarbij ook de zorg in het pand kan worden afgenomen
 • Verhuizen door ouderen met een inkomen binnen de Meerdoenregeling die wegens handicap of ouderdom moeten verhuizen uit een sociale huurwoning

> Eenzaamheid 

 • Bewustwording van wat eenzaamheid is en wie eenzaam (kunnen) zijn
 • Stimuleren van aandacht voor elkaar in wijken, buurten en straten
 • Gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen

> Armoedebeleid 

 • Schuldhulpverlening zelf doen als gemeente
 • Niemand valt buiten de boot 

> Veiligheid

 • Meer handhaving herkenbaar op straat ter voorkoming en bestrijding van overlast in buurten en het waarborgen van de veiligheid
 • Schade verhalen op veroorzakers
 • Snoeien van begroeiing op onveilige plekken
 • Voorlichting aan ouderen over inbraak en insluiping in woningen
 • Goede gladheid bestrijding bij zorgcentra en ouderenflats
 • Flexibele inzet van camera’s bij vandalisme en in uitgaansgebieden
 • Oversteekplaatsen rolstoelvriendelijk maken
 • Stimuleren ogen en oren project Verkeer
 • Parkeerverwijssysteem zodat duidelijk is in welke parkeergarage ruimte is
 • Onderzoek naar rotondes op de Gorslaan vanaf de Jaagweg t/m de IJsselmeerlaan
 • Verdere asfaltering hoofdroutes fietspadennetwerk waar nodig en mogelijk
 • Herinrichting Gedempte Where
 • Herinrichting gedempte Singelgracht
 • Onderzoek fietsveiligheid Westerstraat
 • Beter onderhoud aan trottoirs en fietspaden
 • Snelle fietsverbindingen met Amsterdam-Noord en Zaanstad
 • Timers bij voetgangers verkeerslichten
 • Timers bij fietsers verkeerslichten
 • Opgeheven parkeerplaatsen een op een terug
 • Nieuwe parkeervoorzieningen flexibel en op de toekomst gericht bouwen

> Duurzaamheid 

 • Inzet op nieuwe warmtetechnieken voor woningen en bedrijven
 • Inzet op duurzame energie
 • Purmerend eerste aardgasvrije gemeente in Nederland
 • Kosten omschakeling aardgasvrij niet voor inwoners
 • Geen aardgas meer in nieuwbouw
 • Alternatieven voor verwarming en warm water in woningen waar nu aardgas is
 • Mogelijk maken tankstation voor waterstof als brandstof
 • Onderzoek binnenstaddistributie met emissie loze voertuigen 

> Sport 

 • Ondersteuning topsport, bijvoorbeeld een indooratletiekbaan
 • Elke inwoner moet kunnen deelnemen aan recreatieve sport
 • Mogelijk maken Dynamictennis in een van de sporthallen
 • Toegankelijkheid sportaccommodaties voor mensen met een functiebeperking
 • Meer bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
 • Naar buiten gerichte reclame bij sportaccommodaties toestaan 

> Cultuur 

 • In stand houden Purmaryn
 • Stimuleren culturele uitingen
 • In stand houden Garrelsorgel 

> Financiën 

 • Publiek geld in publieke handen (AOP, Spurd)
 • Financiën op orde: afbouwen schulden positie door niet alle beschikbare gelden uit te geven maar leningen af te lossen
 • Geen verhoging van de lokale lasten anders dan met het inflatiepercentage 

> Onderwijs 

 • Tweetalig onderwijs van de basisschool tot en met HBO
 • Stimuleren digitalisering van het onderwijs vanaf de basisschool
 • Bli
  jvende aandacht voor gezonde voeding en tegengaan roken, drugs, alcohol
 • Schoolzwemmen 

> Jeugdzorg 

 • Wegwerken wachtlijsten jeugdzorg 

> Economie 

 • Stimuleren dat ondernemers een bedrijveninvesteringszone overeenkomen
 • Stimuleren ondernemersklimaat in Purmerend
 • Intensief deelnemen binnen de Metropoolregio Amsterdam
 • Ontwikkelen plan voor een nieuw bedrijventerrein bij aanhoudende economische groei
 • Purmerend als de IT stad van de Metropoolregio 

> Wijkgericht werken 

 • Versterken wijkmanagement
 • Wijkkerngroepen waar mogelijk en passend
 • Verbeteren groenonderhoud
 • Vaker maaien uitlaatstroken voor honden
 • Melder krijgt terugkoppeling van iedere melding 

> Communicatie 

 • Voor onze inwoners maken wij de inspraakprocedures makkelijk vindbaar op de site van de gemeente