Purmerend/Beemster – De colleges van beide gemeenteraden bieden de programmabegroting 2022 van de nieuwe gemeente Purmerend aan.

De basis hiervoor is eerder gelegd in de gezamenlijke Kadernota van Beemster en Purmerend. Deze eerste begroting van de nieuwe gemeente is ook het eerste document in de nieuwe huisstijl. De concept-programmabegroting biedt een financieel positief beeld en er is ruimte voor investeringen die nodig zijn voor de groei van stad en dorpen.

De nieuwe gemeenteraad neemt in januari 2022 het uiteindelijke besluit over de begroting. De inwoners van Beemster en Purmerend kiezen op 24 november 2021 de raadsleden van de nieuwe gemeente Purmerend.

“We leggen beide raden een sluitende begroting voor, zonder een beroep te doen op de algemene reserve en zonder bezuinigingen of belastingverhogingen”, zegt Harry Rotgans, wethouder Financiën van gemeente Purmerend. Dick Butter, wethouder Financiën van gemeente Beemster vult aan: “Deze eerste begroting van de nieuwe gemeente Purmerend biedt ruimte voor keuzes voor het toekomstige nieuwe college.” Wethouder Rotgans concludeert: “Deze begroting is een mooie financiële erfenis en een solide start van de nieuwe en veelzijdige gemeente Purmerend.”

Financiële start

De gefuseerde gemeente Purmerend maakt financieel een goede start; de programmabegroting laat een meerjarig ruim sluitend beeld zien. De noodzakelijke compensatie vanuit het Rijk voor de stijgende uitgaven in de jeugdzorg is ook daadwerkelijk gekomen. In de begroting is ruimte voor de harmonisatie tussen beide gemeenten bijvoorbeeld waar het gaat om de subsidie voor de muziekschool en het beheer van bomen.

Ook zijn er middelen opgenomen voor actuele vraagstukken zoals schuldhulpverlening en organisatie van de jeugdzorg. Verder is aandacht voor investeringen die nodig zijn om verdere woningbouw in de gemeente mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel daarin is de aanpassing en bouw van scholen. Daarnaast houden de gevolgen van de coronacrisis op sociaal en economisch gebied de aandacht. Het college stelt daarom voor om geld beschikbaar te maken om de economische visie uit te gaan voeren.

Stappen plan

Op dinsdag 14 september presenteert het college de concept-programmabegroting 2022 aan de gemeenteraden. Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen hun mening over de begroting geven tijdens de gezamenlijke commissiebehandeling van Beemster en Purmerend. Dit staat gepland op maandag 1 november met een uitloop naar maandag 8 november. Houd hiervoor de website van de raad in de gaten: raad.purmerend.nl.

Voor inspreken geldt een aanmeldingsplicht, dit kan via griffie@purmerend.nl of (0299) 542 713. In Beemster wordt de begroting op dinsdag 9 november door de raad behandeld. In Purmerend is de raadsbehandeling van de begroting op donderdag 11 november. Beide raden wordt gevraagd om een advies aan de nieuwe gemeenteraad. De daadwerkelijke besluitvorming ligt bij de nieuwe gemeenteraad van Purmerend. Zij buigen zich hierover in januari 2022.

De concept-programmabegroting is online in te zien via het Financieel portaal van de gemeente.