Geacht College, Raadsleden, mensen in de zaal en kijker thuis.
Voor de ouderen partij AOV Purmerend is dit de 1e programma begroting van
het nieuwe college.
Deze begroting geeft een goed inzicht in de wensen van het nieuwe college. Wij
zullen dan ook enkele programma’s nader toelichten en vragen om een reactie
van ons college.

Programma 2 Samenleving
Dat naar aanleiding van de meerdoenregeling ouderen die recht hebben op een
AOW uitkering en niet meer inkomsten hebben dan 120 % van het minimum
loon een beroep kunnen doen op een korting van het openbaar vervoer, juichen
wij toe. Wij vragen het college om de regelingen, zoals vermeld in het coalitie
akkoord, snel te evalueren en waar mogelijk uit te breiden.
Mijn fractie is ingenomen met 1 loket functie voor de gehele
jeugdproblematiek, hiermee is zeker gesteld dat de inwoners van Purmerend
altijd de juiste zorg krijgen, omdat maatwerk kan worden aangeboden.
Van onze inwoners horen we veel positieve geluiden over het loket WMO,
waarbij er informatie advies en indicaties op het gebied van Wonen, Zorg,
Welzijn en Mantelzorg worden gegeven.
De Ouderenpartij AOV Purmerend vindt dat iedereen passende zorg moet
krijgen. Mijn fractie is blij met het onderzoek van de rekenkamer, de uitslag van
dit onderzoek zal in de loop van 2019 aan de raad aangeboden.
Wij maken ons zorgen over de huisvesting voor ouderen waarvan de partner is
opgenomen in een verpleeghuis, het rijk heeft ingezet op het langer thuis laten
wonen van deze ouderen, regelmatig is geconstateerd dat dit systeem lang niet
voor iedereen een oplossing is, eenzaamheid en verwaarlozing kan het gevolg
zijn. Wij verzoeken het college nog beter in overleg met de raden van bestuur
van de verpleeghuizen en zorgaanbieders te gaan, teneinde goede zorg thuis te
garanderen.
Er is nog geen opvang voor chronische verslaafden, wij realiseren ons dat dit
duur is, maar maatschappelijk vinden wij dit echt nodig. Mogen wij van het
college weten welke maatregelen genomen kunnen worden. En wanneer.
Programma 3 Wonen
De druk op de Purmerendse woningmarkt is erg groot. Voldoende woningen
voor diverse doelgroepen, starters – jong & oud. Een en ander gerelateerd aan
voldoende kwaliteit evenals een prettige woonomgeving is een ambitie waar
mijn fractie volledig achterstaat. Het doet mijn fractie dan ook goed te mogen
constateren dat dit college voortvarend bezig is om dit streven waar te gaan
maken.
Wat betreft de nieuwbouw wordt uitgegaan van een verdeelsleutel 30% – 30%
40%, waarbij mijn fractie zich realiseert dat deze norm praktisch gezien niet
altijd exact per project gehaald kan worden. Voor de ouderenpartij AOV
Purmerend is het van belang dat in zijn totaliteit en dit dan onder de streep, de
betreffende verdeelsleutel wel gehaald wordt. Noem het de wet van de
communicerende vaten!
Doordat de beoogde bouw van 40 tijdelijke woningen op het McDonald’s
terrein door de “Wooncompagnie” is teruggeven, zal dit door de gemeente zelf
ter hand worden genomen. Wij zijn benieuwd wanneer het projectplan evenals
de financiële consequenties hiervan, ter advisering wordt voorgelegd.
Het stemt ons tevreden dat naar aanleiding van het programma van eisen
herinrichting “Wagenweggebied” gebleken is dat het college het vizier op een
moderne stadswijk heeft gericht. Niet behoudend, maar een stap naar voren.

Programma 4 Milieu
De uitvoering van de pilot Aardgasvrij staat in Overwhere-Zuid gepand in 2019.
Voor het overige programma is subsidie bij Binnenlandse Zaken aangevraagd.
Indien de subsidie niet wordt toegekend is mijn fractie benieuwd hoe het
college hier verder mee om denk te gaan. Waarbij aangetekend dat mijn fractie
van mening is dat een en ander niet op de schouders van onze inwoners mag
komen te rusten.
Het project afvalscheiding loont, we zijn er echter nog niet. We hebben nog
twee jaar te gaan om de landelijke taakstelling van 75% afvalscheiding te
realiseren.
Programma 5. Bereikbaarheid
Mijn fractie onderschrijft de ambitie voor een autoluwe binnenstad. Dit zal een
eerste stap kunnen zijn om de parkeerdruk in de binnenstad voor een gedeelte
terug te kunnen dringen. Stimuleren van het fietsgebruik alsmede die van het
openbaarvervoer heeft onze instemming.
In de vervoerregio wordt gesproken over een mogelijke doortrekking van de
Noord-Zuidlijn naar Purmerend. mijn fractie staat hieromtrent op het standpunt
dat het interne aanvullend openbaarvervoer zoals deze reeds decennia lang
d.m.v. de busverbindingen naar en van Amsterdam in Purmerend worden
gerealiseerd, hier niet onder mogen lijden. Het zal immers geen kwestie worden
van “en/en”, maar van “en/of”.
Programma 6 Beheer Openbare Ruimte
Dat het onderhoudsniveau openbaar groen d.m.v. een structurele
budgetverhoging van niveau C naar B wordt gebracht heeft onze goedkeuring.
Met betrekking tot de openbare verlichting zijn wij benieuwd of er plannen zijn
voor uitwisseling van de confessionele naar LED armaturen.

Programma 7 Ruimtelijke Ordening
Het karakter van de binnenstad zal behouden blijven. Her- inrichtingsgebieden
worden eigentijds van opzet.
Mijn fractie is benieuwd wanneer de beoogde ontwikkeling bocht
Verzetslaan/Purmer-Zuid op de agenda komt te staan.
Voor ons is het belangrijk dat het college voor de komende jaren naast het
wensenpakket van de coalitie ook een financieel gezond en transparant
bestedingspatroon zal nastreven. Mijn fractie is van mening dat er heel goed en
blijvend moet worden gekeken naar de meer jaren effecten van genomen en te
nemen besluiten. Dat wij voor iedere investering een lening moeten afsluiten en
dat wij ons zorgen maken over de schuldpositie. In het coalitieakkoord is
opgenomen deze in de komende 4 jaar te gaan afbouwen. Wij vragen het
college om een stappenplan om dit ook te kunnen realiseren.
Tot slot bedankt de Ouderenpartij AOV Purmerend alle ambtenaren en speciaal
die van de griffie voor hun inzet en geduld die zij het vanaf het aantreden van
deze raad hebben getoond.
Dank voor uw aandacht.
Th.J.F.I.M. Neep
Fractievoorzitter Ouderenpartij AOV Purmerend.