17 april 2021

Algemene Beschouwingen 2021-2024

Geacht college, Raadsleden, aanwezigen in de zaal en kijkers thuis.

De begroting 2021-2124 is de laatste begroting voor de Gemeente Purmerend het jaar 2019 en 2020 zijn al vele stappen gezet om te komen tot een fusie onze buurtgemeente Beemster, Per l januari 2022 ís dat een feit.

Jeugdhulp:
Specialistische jeugdhulp is een speerpunt voor de Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, En mag nooit iemand buiten de boot vallen. De kosten voor onze gemeenschap lopen behoorlijk op. Het rijk heeft in 2015 veel taken overgedragen aan de gemeente maar zijn even vergeten hier ook de gelden mee te zenden.
Sport en cultuur:
De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster zou graag een onderzoek starten om aanvullend aan ons huidige Leeghwaterbad een buitenbad te realiseren voor een stad met straks meer dan 100 duizend inwoners is dat een vereiste.
Onderwijs:
De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster maakt zich grote zorgen over het onderwijs. Het onderwijs in deze Corona tijd staat onder heel grote druk.
Ondanks de grote inzet van alle leerkrachten en medewerkers, dreigt er voor een grote groep leerlingen een achterstand te ontstaan. De gemeente is voor het onderwijs faciliterend. Welke maatregelen gaat het college nemen om schoolgebouwen zodanig aan te passen dat er goed onderwijs gegeven kan worden? Vooral de ventilatie vraagt om speciale aandacht”
Wonen
Ondanks de inzet, blijft de druk op de Purmerendse woningmarkt groot. De behoefte van ouderen om alles dicht bij huis te regelen wordt steeds groter hierin te kunnen voldoen, is diversiteit in het woonaanbod noodzakelijk. En alleen op deze manier kan de noodzakelijke doorstroming bevorderd worden.
In deze diversiteit dienen ook voldoende levensloopbestendige woningen gerealiseerd te worden. Op deze manier kunnen inwoners met fysieke beperkingen langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Milieu
Zorgen voor een verantwoord milieu betekend de primaire verantwoording nemen zodat wij deze aarde ook voor onze kinderen en achterkleinkinderen gezond en leefbaar achterlaten.
De Stadsverwarming ziet de “Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster altijd belangrijk component hierin. Wij zien de biomassacentrale als een tijdelijke oplossing. Waarbij aangetekend dat gelet op de omvang alsmede het formaat deze centrale, de energiebron vanuit Staatsbosbeheer, waarbij elders geen bomen gekapt behoeven te worden, volledig voldoet.
Het opgetrokken rookgordijn van afgelopen donderdag is ondertussen alweer verdampt” De schade {menselijke} is echter aangericht.
Voor alle duidelijkheid, de effecten gerelateerd aan de pilot “aardgasvrij”  aan het eind van dit jaar middels een evaluatie met de raad doorgenomen.
Vanuit die discussie dient gekeken te worden hoe om te gaan met de leermomenten vanuit de betreffende Pilot.
Hierbij aangetekend dat de “Ouderenpartij ÀOV Purmerend-Beemster op standpunt staat, dat de betreffende omzetting, onze inwoner geen geld mag gaan kosten.
Het vlekkenplan vanuit de “Regionale Energiestrategie Noord Holland-Zuid is afgerond. Zoals verwacht etaleert zich hierbij het bekende Nimby effect.
Wij wachten met belangstelling de verdere ontwikkelingen hierin af.
Bereikbaarheíd
De “Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster” is een voorstander van een autoluwe binnenstad, echter hierbij wel aangetekend dat het omliggende wegennet hierdoor niet onnodig belast gaat worden. Wij vernemen graag wanneer we de uitwerkingen hieraan tegemoet kunnen zien.
Aangaande de realisatie van parkeerareaal is door het college reeds veel werk verzet. De ontwikkeling parkeergarage nabij het stadhuis is gaande, met betrekking tot de mogelijkheden parkeergelegenheid bij Deen, vernemen  graag van de wethouder wat de voortgang hierin is.
ln de vervoersregio wordt nog steeds nagedacht over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar o.a. Purmerend. Graag vernemen wij van de wethouder hoe zij staat tegenover het behoud en/of het versterken van het aanvullend openbaar vervoer binnen onze gemeentegrenzen,
Beheer Openbare Ruímte
De openbare ruimte is belangrijk. Wij leven in onze woning, maar ook daarbuiten. Een gezonde omgeving, afdoende kwalitatief groen, en speelruimte voor kinderen zijn noodzakelijk,
De “Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster” is van mening dat het college dit gerelateerd aan de projecten zoals die gerealiseerd zijn, hierin geslaagd is . Met betrekking tot de verdere uitrol van onze woningopgaven, en dit binnen onze gemeente grenzen, zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet.
Ruimteliike Ordeninq
Aan het door de MRA aangewezen stationsgebied, zal de komende periode verder handen en voeten gegeven worden. Graag vernemen wíj van de wethouder wat de status hiervan is, Wheermolen-Oost gaat de komende jaren op de schop, het programma van eisen stemt ons tevreden. Wel vernemen wij graag van de wethouder de status van zaken aangaande het afdoende realiseren van levensloopbestendige
woningen, alsmede specifieke projecten voor onze ouderen in deze wijk.
De Kop van West nadert zijn voltooiing. De realisatie van deze nieuwe moderne woonwijk vind dan zijn afronding. Waarbij diversiteit – kwaliteit en straks recreëren in het te her-ontwikkelen Beusebos, centraal staan.
Aangaande het Beusebos vernemen wij graag van de wethouder de stand van zaken met betrekking tot de realisatie v.d. Valk- hotel.
Bestuur en Concern
In deze programmabegroting zijn nog niet alle gevolgen van her Coronavirus opgenomen. Het college heeft zijn verantwoording genomen door vele regelingen en tijdelijke kwijtscheldingen om onze economie en werkgelegenheid te beschermen. De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster vertegenwoordigt ook de stille meerderheid” wij merken steeds meer onzekerheid en angst voor de toekomst. De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster pleit sterk voor samengaan van de belangen van jongeren en ouderen. De één kan niet zonder
de ander.
Tot slot bedankt de Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster alle ambtenaren en onze collega raadsleden voor hun inzet.
Dank voor uw aandacht.
Namens de hele fractie.

Th.J.F.l.M. Neep

Fractievoorzitter Ouderenpartij Purmerend-Beemster

Meer berichten van onze fractiegenoten? Klik op de foto voor meer leesplezier

Theo Neep

Cees van Urk

Henk Grader

Laatste berichten