Geacht college, Raadsleden en kijkers thuis.

Wij zullen in deze Algemene Beschouwingen onze naam Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster afkorten tot AOV:
De kadernota 2022-2025 is de laatste kadernota voor alleen de Gemeente Purmerend. In het
jaar 2019 tot 2021 zijn veel stappen gezet om te komen tot een fusie met onze buurtgemeente
Beemster. De Provincie heeft haar goedkeuring gegeven en voor advies naar de 2e kamer
gezonden. De fusie zal ingaan op 1 januari 2022. Op 24 november 2021 mogen we stemmen
over de nieuwe raad van Purmerend-Beemster.

SOB
Ontwikkelingen:
De bouw van ongeveer 10.000 woningen in 2030 zal voornamelijk middels de
verstedelingsstrategie gerealiseerd worden.
Diversiteit – Evenwicht en Leefbaarheid zijn de uitgangspunten die hiervoor van kracht zijn.
Locaties: PostNL – Zijp en Brandtjesoever ondergaan een metamorfose. Stationsgebied en het
Wagenweggebied worden omgetoverd tot twee stadswijken die voldoen aan de huidige opzet
van stedenbouw. Wonen, werken en vertier binnen de betreffende wijk. Hierbij aangetekend
dat de locatie parkeergarage stadhuis primair gekozen is aan de hoofdroute “Oost – West”. Inhet verlengde hiervan mag de beoogde verkeersluwe Waterlandlaan niet voor leegstand in die
betreffende garage zorgen.
Voor de Purmer “Zuid – Zuid” zijn de contouren in grote lijnen bepaald. Het stemt ons tevreden
dat hier met een “Knarrenhof” aandacht wordt gegeven aan bijzondere woonvormen voor onze
ouderen.
Voor het sleutelgebied De Koog zijn wij van mening dat een combinatie van wonen en werken,
tot een bepaald niveau, van meerwaarde kan zijn. Bedrijven mogen hier, zowel op korte als
lange termijn, geen last van ondervinden.

Energie:
Met betrekking het project gasloos zijn de afspraken over de proeftuin vastgelegd. Een
systematische werkwijze per blok, extra financiële toevoeging van EUR 250.000 i.p.v. de
gevraagde EUR 630.000. Ons standpunt is dat dit project en eventuele toekomstige projecten,
de gemeente en onze inwoners geen geld mag kosten.
Vanuit de nota Regionale Energie Strategie is duidelijk geworden dat Purmerend kiest voor hun
bijdragen met Zonnepanelen. De tijd zal leren hoe dit gevormd gaat worden. Het doet ons goed
dat de Stadsverwarming positieve aandacht krijgt en de “Bio centrale” als een lokale energie
wordt gezien.


Samenleving

Integraal Huisvestingsplan IHP:

Al geruime tijd is de huisvesting van ons onderwijs aan vernieuwing toe. Op dit moment heeft
het college voorgesteld om 82 miljoeneuro te gaan investeren in ons onderwijs. Vooralsnog
hebben we al ingestemd met de nieuwbouw van de OBS Wheermolen en 2 noodlokalen bij
Weidevogels.

Jeugdzorg:
De financiële problemen met de jeugdzorg is ook aan onze gemeente niet voorbijgegaan. Door
het rijk zijn wel toezeggingen gedaan maar die dekken de tekorten nog steeds niet.

WMO:
Ook bij de uitvoering van de WMO brengt het vaste tarief de gemeenten in financiële
problemen. Het was bedoeld voor de ondersteuning van onze inwoners met een laag of
onvoldoende inkomen. Maar er is geen inkomenstoets. Het AOV is van mening dat dit wel zou
moeten gebeuren.
Het AOV is van mening dat ondanks het grote woningtekort ook goed naar de leefbaarheid van
onze stad gekeken moet worden. Wij pleiten dan ook voor een goed evenwicht tussen stenen
en groen.

P3:
Het AOV is erg blij met de plannen voor de uitbreiding van P3, deze passen goed in de nieuwe
opzet voor ons stationsgebied, wel hopen wij dat er speciale aandacht zal worden besteed aan
de isolatie, omdat ook de muziekschool en de verbeelding deel gaan uitmaken van P3.

Bestuur en Concern:
Dit is de laatste kadernota van de huidige gemeente Purmerend. Het AOV Purmerend-Beemster
is blij dat vanaf 1 januari 2022, na een goed verlopen proces, de fusie met de gemeente
Beemster een feit is geworden. Beide gemeenten hebben de belangen van zowel Purmerend
als Beemster goed afgewogen en ingevuld. Hiermee verwelkomen wij alle inwoners van
Beemster.
Heel langzaam komen we uit de Corona pandemie. De financiële gevolgen hiervan zijn in deze
kadernota slechts ten dele zichtbaar. Toch heeft ons college gemeend veel te investeren in onze
Woningbouw-Onderwijs-Cultuur-leefbaarheid en alle anderen facetten van ons samenleving,
het AOV maakt zich zorgen over de solvabiliteit van onze gemeente. De kadernota is slechts een
richting die de Raad geeft aan ons college om te komen tot de uiteindelijke sluitende begroting
2022-2025 voor onze fusiegemeente per 1 januari 2022.

We eindigen met een dankwoord aan de medewerkers in de gezondheidszorg en alle
medewerkers van onze gemeente.

Dank voor uw aandacht,

Namens de hele fractie
Fractievoorzitter Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster