Algemene Beschouwingen 2023-2026

Geacht college, raadsleden mensen op de publieke tribune en kijkers thuis.
Wij zullen in deze Algemene Beschouwingen onze naam Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster afkorten tot AOV.

Dit is de eerste begroting na de fusie per 1 januari 2022. Er is veel gebeurt na de verkiezingen in november 2021. Achteraf kunnen we stellen dat het voorwerk zijn vruchten heeft afgeworpen. Er is wederzijds begrip ontstaan en de belangen van zowel Purmerend als Beemster zijn in goede handen.

Ruimte:
Ontwikkelingen.

De verdere invulling van de bouwopgaven van ongeveer 10.000 woningen in 2040, zal voor Purmerend hoofdzakelijk vanuit de verstedelingsstrategie, gerealiseerd gaan worden.
Dat o.a. het Waterlandkwartier – en de Oostflank hier een belangrijke bijdrage in gaan leveren, mag duidelijk zijn.

In het verlengde hiervan vernemen wij graag van de wethouder, wanneer wij een nadere uitwerking van de Oostflank tegemoet kunnen zien.
Over de invulling van de Koog, zien wij het beoogde “beeldkwaliteitsplan” in Q1 2023 graag tegemoet.
Met name de transitie naar woon-, sport en werkomgeving ziet het AOV als een grote toegevoerde waarde. Hierbij aangetekend dat ook de primaire functie van de koog, hierbij naar mogelijkheden ingevuld dient te worden.

Diversiteit – Evenwicht en Leefbaarheid zijn de uitgangspunten die Purmerend voor zijn nieuwbouwprojecten heeft gesteld. Het AOV is van mening dat deze uitgangspunten ook voor de komende projecten van kracht dienen te blijven.
Als partij staan wij ervoor om een project te realiseren waarbij ouderen zelf kunnen bepalen, waar en hoe hun leefomgeving vormgegeven gaat worden.

Wij vernemen dan ook graag van de wethouder, op welk termijn wij deze ontwikkeling tegemoet mogen zien.

In de binnenstad zijn de afgelopen periode een vijftal grootschalige projecten van start gegaan. Vier t.b.v. de woningbouw en de vijfde betreft de parkeergarage voor het gemeentehuis. Wij zijn er als partij van overtuigd dat de realisatie van deze projecten van grote toegevoegde waarde zijn voor onze
binnenstad.

Dat één en ander in een relatieve korte periode is gerealiseerd, verdient zeker een compliment aan het college.

Bereikbaarheid.

Een optimale bereikbaarheid van onze binnenstad, is een uitdaging waar in de komende jaren handen en voeten aan gegeven dient te worden. Het AOV staat hierbij op het standpunt, dat enkel en alleen het autoluw maken geen oplossing biedt. Het doorgaand verkeer zal eerst uit de binnenstad
geweerd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan kan deze weleens onbereikbaar gaan worden. Dat dit economisch, maar ook voor bepaalde doelgroepen o.a. onze oudere inwoners, onwenselijk is mag duidelijk zijn.
Wij vernemen dan ook graag van de wethouder hoe zij hierin staat.

Openbaar vervoer.

December 2023 start de concessie Zaanstreek Waterland.
Openbaar vervoer staat onder grote druk. Reizigersaantallen lopen nog steeds achter t.o.v. die voor Covid19. Het verdient een compliment dat EBS er desondanks in geslaagd is om direct met de lang gekoesterde “ringlijn” binnen Purmerend van start te gaan. Niet enkel naar EBS, maar ook aan de leden die
vanuit Purmerend in de betreffende VRA- stuurgroep hebben gezeten verdienen dit.

Maatschappelijk.

Mede door de oorlog in Oekraïne zijn er veel zaken voor onze inwoners aan het wankelen gebracht. Vooral de inflatie en energievoorziening spelen daarbij een grote rol en hebben geleid tot vele prijsverhogingen. De steunmaatregelen van het rijk en onze gemeente hebben enigszins een verlichting kunnen brengen.
Door de steeds verdere digitalisering van onze maatschappij komen onze ouderen steeds verder in de knel. Een voorbeeld was de toegang tot ons zwembad. Via bemiddeling van het AOV, is het gelukt om voor senioren een tariefsverlaging voor losse kaartjes te realiseren. Het AOV vraagt om blijvende
aandacht voor het ondersteunen van onze senioren.
Jeugdzorg blijft ons zorgenkind. Naast het financiële probleem is er ook in dit vakgebied een groot tekort aan personeel om aan de grote toename van cliënten te voldoen. De ondersteuning van de praktijk ondersteuning huisarts is hierin onmisbaar.
Sinds 1 juli 2022 heeft de gemeente de verdeling van aanleunwoningen overgedragen aan Woonmatch Zaanstreek-Waterland. Wij ontvangen hier wisselende meningen over.

Wanneer kunnen we hier een evaluatie over tegemoet zien?

Bestuur en Concern:

Het is belangrijk dat onze financiële stabiliteit onze bijzondere aandacht blijft vragen. In deze begroting zijn grote investeringen aangekondigd. Wij moeten zorgen voor een sluitende begroting, maar onze jaarrekening moet wel in evenwicht blijven. Er is een toezegging gedaan om de langjarige financiële
toestand in kaart te brengen.
Na diverse malen uitgesteld, gaat de rechtmatigheids verantwoording met ingang van boekjaar 2023 van onze accountant naar het college.

Is aan te geven of dat ook gaat lukken?

Na de Coronacrisis heeft nu ook de oorlog in Oekraïne veel gevolgen voor onze maatschappij, waarbij solidariteit behoorlijk op de proef wordt gesteld. Onder de energiecrisis hebben veel van onze inwoners te lijden. Vooral de onzekerheid over hun financiën moet veel aandacht krijgen.

We eindigen met een dankwoord aan alle medewerkers van onze gemeente, die zeker in het afgelopen jaar een maximale inzet hebben geleverd. Langs deze weg willen wij ook Wethouder Thijs Kroese veel beterschap en een snelle terugkeer wensen in ons college.

Dank voor uw aandacht,

Namens de hele fractie.

Fractievoorzitter Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster