Het college van Purmerend heeft de gemeenteraad de Kadernota 2023 aangeboden. Deze Kadernota bevat geen beleidskeuzes voor 2023, alleen onvermijdelijke ontwikkelingen. Dat komt omdat er pas over een aantal maanden beter zicht op de (meerjarige) financiële ontwikkelingen vanuit het Rijk voor alle gemeenten. Die informatie is nodig om een beter beeld te hebben van de portemonnee van de gemeente voor de komende jaren. Daarnaast was er tijdens de voorbereiding van de Kadernota nog een demissionair college. Inmiddels is het nieuwe college aangesteld, maar het doorvertalen van de ambities in het coalitieakkoord moet nog plaatsvinden.

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 worden aangepast waar dit nodig is, aan de hand van lopende ontwikkelingen en jaarrekeningeffecten. Dat zijn vooral onderdelen waar de gemeente te maken heeft met (veel) hogere kosten en voor de versterking van de organisatie voor de groei van de stad en nieuwe wettelijke taken.

“We hebben gelukkig nog steeds een sluitende begroting, maar voor nieuwe keuzes is op dit moment helaas geen ruimte”, zegt Harry Rotgans, wethouder financiën. De wethouder maakt duidelijk dat met de huidige financiële vooruitzichten de gemeente geen investeringen kan doen in de stad en de dorpen. “Het kabinet noemt gemeenten als partner in grote opgaven zoals woningbouw, de hervorming van de jeugdzorg en verduurzaming. Maar tot nu toe staan daar geen middelen tegenover. We moeten de zogenaamde meicirculaire van het ministerie afwachten om te zien welke financiële ruimte we krijgen, een vervelende situatie”, aldus Harry Rotgans.

Kadernota 2023 – 2026 (raadsinformatie.nl)