Gesprek met de heer Jos Wienen.
Jos Wienen is voorzitter van MRA AV en tevens kwartiermaker implementatie samenwerkingsafspraken.
Gesprek was reeds geagendeerd voor 7 september jl, echter de heer Jos Wienen kon toen door omstandigheden niet aanschuiven. De opzet van dit gesprek is om elkaar beter te keren kennen, en mogelijke verbeterpunten aan te geven.

Meerjarenbegroting.
MRA AV neemt wel een besluit over de Meerjarenbegroting, echter bindend is dit niet. Elke gemeente neemt afzonderlijk het financieel bindend besluit door de eigen bijdrage in de begroting vast te stellen.
Proces van de meerjarenbegroting van MRA wordt door de Raadtafel als positief ervaren, hierbij aangetekend de stukken in het vervolg nog sneller naar de Raden en Staten gestuurd dienen te worden.
Aangemerkt wordt dat de Raadtafel vanaf het begin de wens hebben geuit om de “om-niet” inzet vanuit de betreffende gemeenten, als bijlage bij de begroting willen zien.
Met de heer Jos Wienen wordt overeengekomen dat vanaf volgend jaar dit een onderdeel van het proces gaat worden.

Proces tussen de Raadtafel & MRA AV
De leden van de Algemene Vergadering (AV) en van het Bestuur vinden dat de positionering alsmede de doorontwikkeling van de MRA Raadtafel prioriteit moet hebben. Jos Wienen gaf te kennen dat het huidig samenspel tussen de MRA Raadtafel en MRA AV fungeert zoals verwacht, echter hierbij aangetekend dat de doorontwikkeling in het samenspel een belangrijke is.
De MRA Raadtafel wenst niet structureel, maar meer op basis van nut en noodzaak een bestuurs- en of AV lid voor haar vergadering te kunnen uitnodigen. Dat kan ook omgekeerd, vanuit de Raadtafel aan te schuiven bij bestuur of AV.
De heer Jos Wienen adviseert om hier structuur aan te geven, zodat tijd in de agenda’s kan worden vrij gemaakt.

Adviezen;

Gevraagd advies Termijnagenda
De Raadtafel behandelt het door het MRA bestuur gevraagd advies over de volgende twee punten;
1) Voldoet de voorgestelde opzet van de MRA Termijnagenda aan de verwachtingen? Is aanvullende informatie wenselijk?
2) Deelt u de constatering dat de MRA Termijnagenda een informatief document is, waarvoor het traject van “wensen en opvattingen” (op de inhoud van de documenten) niet op zijn plaats is?

Advies van de Raadtafel aan het MRA bestuur
De Raadtafel adviseert het bestuur aangaande de Termijnagenda;
Ad 1) De MRA Raadtafel adviseert positief over de opzet van het voorliggend concept MRA Termijnagenda. Echter hierbij aangetekend dat de Raadtafel het bestuur adviseert om een duidelijke relatie te maken tussen de onderwerpen vanuit de Termijnagenda en de teksten van de MRA Agenda 2020-2024. Dit middels het verwijzen naar pagina’s in de MRA Agenda, of andere vastgestelde documenten.
Ad 2) De MRA Raadtafel onderschrijft het informatieve karakter van het document. Echter de MRA Raadtafel onderschrijft niet het voorstel van het MRA bestuur, om voor dit document geen traject van “wensen en opvattingen” te laten doorlopen. De Raadtafel wenst vast te houden aan het traject, zoals beschreven en overeengekomen is in de MRA Samenwerkingsafspraken.