Rijksregeling en bijdrage Vervoersregio

Zoals bekend loopt het gebruik van het OV nog steeds achter op de periode van die van voor Covid19. Om nog verdere afschaling in 2022 te voorkomen, heeft het Rijk middels de BVOV regeling (beschikbaarheids-vergoeding regionale OV-concessies) financieel bijgesprongen. Voor 2023 is met alle inspanning en afstemming een afspraak gemaakt voor een nieuwe rijksregeling, genaamd de TVOV (transitievergoeding ov). Deze regeling zal gaan gelden voor het gehele jaar 2023. Publicatie door het Rijk dient nog gestalte te krijgen.

Stand van zaken per concessiegebied

Het OV gebruik in de concessie Waterland zit ten opzichte van die in 2019 rond de 80%. Met behulp van extra financiële steun vanuit de Vervoersregio, lukt het om het OV-aanbod op 90,8% ten opzichte van 2019 te houden. EBS heeft op dit moment te maken met tijdelijke

personeelstekorten, dit o.a. door een hoog ziekteverzuim en een versnelde uitstroom van 60-plussers. Hierdoor rijden zij op het moment nog een uitgebreide zomerdienstregeling.

EBS verwacht voor 2023 weer voldoende personeel te beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van de dienstregeling.

Verdeling budget Vervoerregio

Voor het behouden van een hoogwaardig ov-systeem en de bereikbaarheid van de regio bij achterblijvende reizigersopbrengsten, wordt voor 2023 rekening gehouden met een reservering van circa €19,3 miljoen, waarvan €4,4 miljoen voor de concessie Waterland. Mocht blijken dat de reizigersopbrengsten achterblijven in 2024, of dat er nog een coronagolf komt en het nodig is om te blijven investeren in de hoogwaardigheid, dan is er nog een buffer van €12,5 miljoen.

Maatschappelijke opgaven

We zitten in onrustige tijden, waarbij de kostenstijgingen voor iedereen voelbaar zijn. Dit voor zowel de reiziger als de vervoerders, onze gemeenten en de Vervoerregio zelf. Door de juiste keuzes te maken, kunnen we ervoor zorgen dat het ov een aantrekkelijk alternatief blijft voor de auto.

Ook de ov-sector heeft te maken met de krapte in de arbeidsmarkt. Het aantrekken van nieuwe medewerkers blijkt niet eenvoudig te zijn, het werven van nieuwe medewerkers heeft hoge prioriteit bij de vervoerders.

Zienswijzeprocedure

In oktober 2022 heeft de regioraad de begroting 2023-2026 vastgesteld. Hierin waren de financiële effecten van beleidswijzigingen uit het Bestuursakkoord nog niet opgenomen.
Ten aanzien van het concept 1e begrotingswijziging 2023 is een zienswijze procedure afgesproken. Behandeling in de betreffende raden in februari 2023. Behandeling in de regioraad in mei 2023.

BO MIRT 2022
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)

Zoals bekend zijn in de MRA afspraken gemaakt om in de regio circa 175.000 woningen te realiseren. Woningbouw is één, daar horen echter ook de noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het bereikbaar maken van de woningbouwlocaties bij, en het oplossen van de huidige mobiliteitsknelpunten.

Vanuit de Vervoerregio Amsterdam zijn hiervoor rijksbijdragen aangevraagd, waarbij vanuit het BO MIRT, voor de regio een bedrag van €491 miljoen is toegekend. Purmerend zit hier bij voor een bedrag van €16 miljoen en Zaanstad voor €4,2 miljoen.

Zaanstad sprak zijn ongenoegen uit over de onbalans in de toekenning tussen de zuidelijk en de noordelijk gelegen gebieden binnen de regio. Purmerend heeft Zaanstad tijdens deze discussie hierin ondersteund. Verhoudingsgewijs; circa 4,1% vanuit de BO-MIRT heeft betrekking op Zaanstad en Purmerend gezamenlijk. Hieruit blijkt dat nog meer samen optrekken in de regionale aangelegenheden van belang is.

Tariefactie OV 2023

Gerelateerd aan de tariefstijging van 7,24% heeft de regioraad in oktober jl. gemeend om de minima middels een tariefactie tegemoet te komen.

Het dagelijks bestuur heeft dit uitgewerkt in een weggeven van 1,5 uur vrij reizen tickets. De distributie hiervan wordt nog nader uitgewerkt. In een aangenomen motie is verzocht om niet enkel de website, maar ook de voedselbanken hierbij te gaan betrekken.

Moties

Motie1; Gratis OV tickets bij voedselbank; Aangenomen.
Motie2; Onderzoek naar mogelijkheden deelvervoer in concessies 2025; Afgewezen. Motie3; Onderzoek naar de kosten deelvervoer t.o.v. openbaarvervoer.; Teruggetrokken.
Motie4; Aangepast aangenomen. Ingediend door de heer Z.D Ernsting (GroenLinks Amsterdam) had o.a. betrekking op het uiteindelijk effect op de doortrekking van de Noord Zuidlijn naar Schiphol. Hierbij werd
in het dictum expliciet aangegeven dat bij de uitwerking van de plannen, duidelijk moet worden gemaakt hoe de verlenging van de Noord Zuidlijn bijdraagt aan verbetering van de internationale bereikbaarheid via spoor, en daarmee aan een vermindering van het aantal vluchten.

Met name door onze inbreng tijdens de discussie, werd de motie uiteindelijk aangepast, en verdween de gewraakte passage in het dictum over het per definitie laten verminderen van vluchten vanuit Schiphol. Immers, de doortrekking van de Noord Zuidlijn heeft als primair doel om de regio beter bereikbaar te maken. Schiphol is economisch van enorm belang, circa 300.000 werknemers, direct en indirect, zijn hier afhankelijk van!

Zie ook de website van de Vervoerregio voor meer uitgebreide en actuele informatie.

Agenda

–      7 maart 2023: Regioraadsvergadering, 18.30 – 22.30, raadszaal Amsterdam