Samenvatting
Deze memo geeft overzicht en inzicht aangaande de nieuwe Werkgroep Raad in de Regio; het duidt het
doel, de kaders en het aanpak van dit overleg.
Met de totstandkoming van deze Werkgroep wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van de raad om
meer vat te krijgen op regionale samenwerking, en in het bijzonder de MRA.

Inleiding
De inzet van Purmerend op de regionale samenwerking is in de afgelopen bestuursperiode gegroeid in
mensen, tijd en middelen. Naast de versterking van de band met de buurgemeenten en regio ZaanstreekWaterland (ZaWa) als geheel, is de positie van de gemeente t.a.v. de Provincie Noord-Holland, de
Vervoerregio Amsterdam (VRA), en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) verstevigd en zichtbaarder
geworden. De laatstgenoemde geniet veel aandacht vanuit zowel de raad, college en ambtelijke
organisatie om verschillende redenen:
– de toenemende ambities van de MRA,
– hun invloed op de ruimtelijke omgeving,
– de sterke lobby in Den Haag, en
– de hoeveelheid aan financiële middelen (subsidies, cofinanciering etc.) die hiermee gemoeid is
maken het tot een serieuze partij in het politiek-bestuurlijke landschap.
Ten behoeve van een ordentelijke uitvoering van de MRA Agenda 2.0, oftewel de ‘governance’, beschikt
de MRA over een Raadtafel, die gevraagd en ongevraagd (procedurele) adviezen kan geven (rol raadtafel)

Waarom?
Er is behoefte aan kennisdeling en afstemming tussen raad en portefeuillehouders aangaande de MRA
Raadtafel . Met de groei van de activiteiten van de MRA groeit ook relevantie voor Purmerend én de
complexiteit van de deelname: hoe sluiten we de koers van de MRA aan op die van de stad? Hoe voorzien
wij de gemeenteraad van adequate informatie? Is Purmerend goed vertegenwoordigd in de bestuurlijke en
ambtelijke gremia? Hoe vergaat het in het algemeen met de governance van de MRA?
Hoe?
Door middel van een periodiek overleg waarbij naast de vertegenwoordigend raadsleden en
portefeuillehouder Regionale Samenwerking en portefeuillehouder MRA Governance tevens ambtelijke
ondersteuning (adviseurs Griffie en adviseurs Regionale Samenwerking) aanwezig is.
De Werkgroep waakt ervoor dat politiek-inhoudelijke kwesties belegd blijven bij de daarvoor bestemde
gremia van de gemeenteraad c.q. niet geagendeerd worden in dit overleg.
Frequentie en agenda
De bedoeling is om 1 keer per kwartaal bijeen te komen en in ieder geval de eerstvolgende agenda van de
Raadtafel te bespreken.
De Werkgroep heeft verbinding met de Vervoerregio Amsterdam, zodat men van elkaar weet welke
processen lopen.
Wat?
Naast behoud van ruimte voor het ‘open gesprek’ duidt de werkgroep een aantal doelstellingen:
– Zicht op governance van de MRA; verlopen de uitvoering en het besluitvormingsproces van de
MRA naar behoren?
– Adequate informatie-uitwisseling aan gemeenteraad aangaande regionale samenwerking en in
het bijzonder de deelname aan de MRA.
Wie?
– Henk Grader, lid Raadtafel, initiatiefnemer Werkgroep
– Voorzitter van de Werkgroep; Rianne de Wit (plaatsvervangend lid Raadtafel)
– Andere raads- en commissieleden; de heer Grader heeft tijdens de terugkoppeling in de
raadsvergadering op 30 juni gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep. Het idee is om een
basisgroep van raads- en commissieleden te hebben, daarnaast kunnen geïnteresseerde raads- en
commissieleden per bijeenkomst bepalen of deelnemen aan de Werkgroep. Deze oproep zal ook
in de Raad Actueel van 1 juli verschijnen.
– Burgemeester Bijl (portefeuillehouder regio) en Wethouder Kroese (lid MRA bestuur)
– Ambtelijke ondersteuning: griffie en inhoudelijke beleidsadviseurs
Wanneer?
De eerstvolgende vergadering van de Raadtafel is woensdag 7 september as. De eerste bijeenkomst van
de Werkgroep is daarmee op 1 september (onder voorbehoud van goedkeuring van de agendacommissie
op 8 juli as), voorafgaand aan de commissie Ruimte.